ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ( ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์