การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

รายละเอียดดังแนบ

IMG_0008

IMG_0010

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา