การรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลการเข้าเรียนและการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดดังแนบ

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

ติดต่อเรา