การรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลการเข้าเรียนและการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน และติดตามผลการเข้าเรียน รายละเอียดดังแนบ

IMG_0003

IMG_0002

IMG_0005