การรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลการเข้าเรียนและการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

 

แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ดำเนินการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนและติดตามผลการเข้าเรียน รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อเรา