บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

ระดับความผิดที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการลงโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ติดต่อเรา