ประกาศโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มวิชาเอกทั่วไป  ซึ่งได้ประเมินสมรรถนะภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาค ข ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม  2558  ไปแล้วนั้น  มีผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้ ดังเอกสารที่แนบ  p2

ติดต่อ สพป.สก.1