แจ้งผู้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ให้ผู้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เข้ารายงานตัว วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.30 -08.30 น.(แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ)

ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
พร้อมสัมภาระพักค้าง

ติดต่อเรา