การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว  เขต 1  แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  ตามหนังสื่อที่ ศธ04153/ว1349 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 นั้น ให้ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดหรือครูบรรณารักษ์  โรงเรียนละ  1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14  พ.ค.58  ณ  ห้องประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์)  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม ห้วข้อเรื่อง  และเนื้อหาที่จะทำหนังสือเล่มเล็กมาด้วย   สอบถามโทร  089-5079253  ศน.ณัฐวรา

ติดต่อ สพป.สก.1