ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัลการจัดสอบ O-NET มารับเงิน

โรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัลการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา  2557  ให้นำหลักฐานมารับเงิน ในวันจันทร์ที่  11  พฤษภาคม  2558  ที่กลุ่มนิเทศฯ  ( 1 ใบสำคัญรับเงินต่อสำเนาบัตร 1  ฉบับ)

ติดต่อ สพป.สก.1