ประชุมผู้บริหารฯเดือนพฤษภาคม๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ กับสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งได้มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่ โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้/เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

IMG_3482 IMG_3485 IMG_3491 IMG_3495 IMG_3501 IMG_3509 IMG_3510 IMG_3516 IMG_3519 IMG_3522 IMG_3524 IMG_3528

IMG_3543IMG_3537 IMG_3539 IMG_3541

IMG_3451 IMG_3464 IMG_3472 IMG_3474 IMG_3478

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ         กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช     ตรวจสอบ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร      อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1