บทความทางนิติศาสตร์

การควบคุมการใช้อำนาจผู้บังคับบัญชา    ประเทศไทยปกครองโดยหลัก “นิติรัฐ” จึงมีระบบการควบคุมการใช้อำนาจผู้บังคับบัญชา  

ติดต่อเรา