ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com  โทร ๐๒ – ๖๙๙ ๖๒๔๓ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1