โครงการThailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕” ในหัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กไทยมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ผลงานที่ทำขึ้นต้องสามารถใช้งานได้จริง ผู้สนใจรายละเอียด ติดต่อได้ที่ ๐๒*๖๖๑ ๗๗๕๐ และ ๐๘๖ – ๓๒๒๔๔๙๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1