ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบและรับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.senate.go.th และสมัครภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๑๒๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา