ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง ส้วม แบบ สปช.605/45)และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงานประดวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง ส้วม แบบ สปช.605/45)และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเรา