แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์กับการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

ตามที่สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จะจัดอบรมครู เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน โรงเรียนจำนวน  10  โรงเรียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการรายละเอียด ดังแนบ ระหว่างวันที่  11 – 12  พ.ค.58  ณ  โรงแรมสระแก้วการ์เด้นท์  ถ.เทศบาลสระแก้ว  อ.เมือง  จ. สระแก้ว นั้น   สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเป็นโรงแรมทิพปุุระ  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  จึบงให้โรงเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ ดังกล่าว 2222

ติดต่อ สพป.สก.1