ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ

ด้วย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า กรมศิลปากรได้ออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตราสัญลักษณ์ ดังกล่าวแล้ว หากมีหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอนำตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยตรง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก “งานสำคัญ” หัวข้อ “ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ” สำหรับทุกอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้ทราบด้วย

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา