การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ04153/ว1349 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 นั้น ขอให้ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนหรือครูบรรณารักษ์  โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม  2558 ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) ตามวันเวลาดังกล่าว   1111

ติดต่อ สพป.สก.1