ป.ป.ช.สระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทาง

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nacc.go.th ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1