รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็น กกต.อบต.ทัพราช

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สอบถามโทร  ๐๓๗ – ๒๔๑ ๖๒๒ ต่อ ๑๑๑

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา