สพฐ.จัดสรรทุนฯเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินแผนงานพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยจัดสรรทุนให้ครูระดับมัธยมศึกษาปอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก ( World citizen ) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งการพัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านการพัฒนาครูผู้สอน และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  http://obec.go.th

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา