การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และ ๒ จำนวน  ๑๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

IMG_6678 IMG_6682 IMG_6684 IMG_6688

IMG_6658 IMG_6660 IMG_6665 IMG_6666 IMG_6669 IMG_6671 IMG_6673

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา