ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน และการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ และการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สพฐ. ได้ส่ง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

และการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ และการเรียนเชิญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติคลิ๊กที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1