การแข่งขัน Cross word / A Math / คำคม ระดับภาค ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน Cross word / A Math / คำคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับภาค ประจำปี 2558 ซึ่ง สพฐ. กำหนดให้จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  8 พ.ค. 58  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

1.  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  ชะเลิศ  Cross word  ระดับประถม

2.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ชนะเลิศ  Cross word  ระดับมัธยม

3.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม  ชนะเลิศ  A Math  ระดับประถม

4.  โรงเรียนบ้านพระเพลิง  ชนะเลิศ  A Math  ระดับมัธยม

5.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ชนะเลิศ  คำคม  ระดับประถม

6.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ชนะเลิศ  คำคม  ระดับมัธยม

ติดต่อเรา