ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)  ตามหนังสือที่แนบ  3

ติดต่อเรา