ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา