รับสมัครงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะเปิดรับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาจากนักวิชาการ ครู/อาจารย์ หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สกศ. กำหนด เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอในเวทีทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ http://edu.swu.ac.th โทร 089-5217826

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1