ให้คณะกรรมการชุดวิทยากรพี่เลี้ยงประจำอำเภอปฎิบัติงานจัดสถานที่การอบรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะวิทยากรพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาประจำอำเภอ จะดำเนินการอบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

มีรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวกาญจนา ขุนทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2.นายจีรวัฒน์ ปัสากุล            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

4. นายปราโมทย์ บุญสมนึก    ครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม

5.นายธิติ วงษ์เส็ง                    ครู โรงเรียนบ้านซับมะนาว

6. นายอัษฎางค์ ราชตราชู       ครู โรงเรียนบ้านซับมะนาว

7. นายอนุพงษ์ โตเจริญ          ครู  โรงเรียนบ้านทัพหลวง

8.นายอาทิตย์ บุตรดี               ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

9. นายอรรคพล สุปัตติ            ครู โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

10. นายรักชาติ ใสดี                 ครู โรงเรียนบ้านคลองอุดม    คลิกที่นี้

 

ติดต่อเรา