ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวรรณกรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลธนบุรี ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวรรณกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” โดยรับสมัครส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๒-๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ , ๓๐๙ และ www.moralcenter.or.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา