ขอเชิญสถานศึกษาร้วมส่งโครงการรักชาติถูกทาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาร้วมส่งโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nacc.go.th โทร ๐๒-๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา