กำหนดการส่งรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2558

กำหนดการส่งรางวัลเชิดชูเกียรติของ

คุรุสภา ประจำปี 2558

Deadline

*** รายละเอียดทั้งหมด ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-Office เรียบร้อยแล้ว ***

 

กำหนดการส่งรางวัล

ครูผู้สอนดีเด่น

ประกาศฯ        การจัดทำผลงานฯ       แบบรายงานประวัติและผลงานฯ

 

ครูภาษาไทยดีเด่น

ประกาศฯ      แบบรายงานประวัติและผลงานฯ

 

ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

ประกาศฯ

 

หนึ่งแสนครูดี

ประกาศฯ      หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการคัดเลือกฯ      

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกฯ        ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ      

แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือกฯ

 

เสมาคุณธรรม

ประกาศฯ      ตัวอย่างบัญชีรายชื่อฯ

แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (ครู)    

แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (ผู้บริหารสถานศึกษา)    

แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (ผู้บริหารการศึกษา)      

แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (ศึกษานิเทศก์)

 

ส่งชื่อเข้าร่วมโครงการศีลธรรมฯ

ตารางการอบรม   แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

 

ติดต่อ สพป.สก.1