โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ปีงบประมาณ 2557 ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ให้รายงานด้วยค่ะ

lunchform

ติดต่อ สพป.สก.1