ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๒๔ หลักสูตร โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.rmcs.buu.ac.th/project และส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร ๐๓๘-๓๙๓ ๔๘๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1