การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดได้ส่งแบบรายงานผลงาน เพื่อคัดเลือกผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  ส่งที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่
๒๗  เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ นำส่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ต่อไป(รายละเอียดตามแนบ)

ติดต่อ สพป.สก.1