การยกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษา ที่ยังมิได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อองค์กร หรือบุคคล เพื่อรับเกียรติบัตรประกาศคุณความดี ตามโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พิจารณาทบทวน เสนอชื่อ ฯ เพิ่มเติม ส่ง  สพป.ภายใน 31 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนที่เสนอชื่อแล้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา