การพัฒนาครูพลศึกษา โรงเรียนขยายโอกาศ 33 โรง และโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ในวันที่ 29 – 30 เม.ย.2558

ด่วนครับ  ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1138 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่องการพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 ณ หอประชุมบุญนาค(รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ทุกโรง แจ้งรายชื่อครู ทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา  โรงเรียนละ 2 ท่าน  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอ โรงเรียนละ 1 ท่าน พิมพ์ชื่อ  สกุล ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมจัดทำใบเกียรติบัตร  มอบให้ในวันปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งทาง Mail  [email protected]  หรือโทรบอกทางโทรศัพท์ 081 – 864 -7350 ศน.วีรศักดิ์  imagesภายในวันที่  24 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินการให้ทันกำหนด

ติดต่อเรา