แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ประจำปี 2558  ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และแนวทางการจัดทำรายงาน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปี  2558  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หนังสือนำ

เอกสารที่ 1

เอกสารที่ 2

เอกสารที่ 3

 

ติดต่อ สพป.สก.1