ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเข้ารับการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีของสถานศึกษา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น ๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาพร้อมด้วย (ห้ามส่งตัวแทน) สอบถามรายละเอียด ได้ที่นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผอ.หน่วยสอบภายใน ๐๙๐ – ๙๗๐๗๘๕๕

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา