จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบชั้นม.3

โรงเรียนบ้าานคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมมประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน  พร้อมกันนี้ได้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ฯ ตามนโยบายของรัฐเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กาเรียนเตรียมพร้อมให้บุตรหลานสำหรับเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2558   และในภาคบ่ายวันเดียวกันนี้  ทางโรงเรียนก็ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2557    โดยประธานในพิธีคือ นายอรรณพ  ติระวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  โดยได้เชิญศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย

DSCF0419                 DSCF0430 DSCF0429 DSCF0428 DSCF0427 DSCF0426 DSCF0425 DSCF0424 DSCF0420DSCF0445               DSCF0456DSCF0482 DSCF0489 DSCF0486DSCF0492 DSCF0504 DSCF0501 DSCF0499 DSCF0498DSCF0510 DSCF0515DSCF0523 DSCF0533 DSCF0530 DSCF0524

ติดต่อ สพป.สก.1