การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผุู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น