แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสส่งรายชื่อครูเข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ตามที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาศในสังกัด ทั้ง 33 แห่ง
ให้ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ
ให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อ และโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ
ให้ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ที่ E – mail : [email protected]
ภายในวันที่ 27  เมษายน 2558

 

ติดต่อ สพป.สก.1