ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scisoc.or.th ภายในวันที่  30 เมษายน 2558

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา