บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กที่ได้รับการบรรพชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ในการนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

page1 page2 page3 page4 page5 page7

ติดต่อ สพป.สก.1