การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

โรงเรียนละ 1 คน โดยส่งทาง E-mail: [email protected] /ทางโทรสาร 0 3742 5469 หรือ ทางโทรศัพท์ 08 9523 4165 ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1072 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

เนื่องจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้องรวบรวมรายชื่อส่งให้ ปปส.ภาค 2

เขาสิงโต
บ้านกิโลสาม
บ้านเขามะกา
บ้านคลองบุหรี่
บ้านคลองปลาโด
บ้านคลองสำอางค์
บ้านท่าช้าง
บ้านป่าระกำ
บ้านโป่งดาวเรือง
บ้านห้วย
บ้านเหล่ากกโก
อนุบาลบ้านแสงจันทร์
บ้านธารนพเก้า
วัดพวงนิมิต
บ้านห้วยไคร้
มหาธิคุณวิทยา
สามัคคีราษฎร์บำรุง
บ้านคลองหินปูน
บ้านวังบรูพา
บ้านหนองสมบูรณ์
บ้านใหม่สระบุรี
บ้านคลองทราย
บ้านวังทอง
อนุบาลวังสมบูรณ์
ติดต่อ สพป.สก.1