44-promote-transparent-manual

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง

ความโปร่งใสในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง