โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา

เรียน  ผอ.ร.ร. อนุบาลวังน้ำเย็นฯ, ชุมชนบ้านตาหลังใน,  บ้านใหม่ไทรทอง,  อนุบาลวัดสระแก้ว, บ้านด่าน(ราฎรบำรุง)  บ้านวังใหม่, บ้านคลองเจริญ, อนุบาลคลองหาด, บ้านคลองไก่เถื่อน, และอนุบาลวังสมบูรณ์

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1188 ลว 27 มีนาคม 2558

โดย สพฐ. ได้กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  9 – 10  เมษายน  2558  นั้น  บัดนี้ สพฐ. แจ้งว่า ได้เลื่อนกำหนดจัดอบรมจากเดิมเป็นจัดอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 7  พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอให้ท่านแจ้งครู เข้ารับการอบรมตามกำหนดการใหม่ด้วย สำหรับหนังสือแจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 1  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อ สพป.สก.1