ต้อนรับ สพป.ชัยภูมิ๒ ดูงาน

ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ซึ่งการนำโดยนายไสว สารีบท ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_6165 IMG_6166 IMG_6171 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6175 IMG_6176 IMG_6178 IMG_6181 IMG_6183 IMG_6189 IMG_6191 IMG_6196 IMG_6197 IMG_6213 IMG_6222 IMG_6232 IMG_6239 IMG_6243

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา