ถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พระชันษา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน จากนั้นได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

IMG_6123 IMG_6125 IMG_6127 IMG_6131 IMG_6135 IMG_6137 IMG_6143 IMG_6145 IMG_6150 IMG_6155 IMG_6159 IMG_6160

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1