บรรพชาสามเณรวัดคลองหาด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดคลองหาดเพื่อการศึกษาปริยัติธรรม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดคลองหาด เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_5812 IMG_5814 IMG_5822 IMG_5831 IMG_5834 IMG_5840 IMG_5844 IMG_5862 IMG_5864 IMG_5878 IMG_5886 IMG_5888

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1